Pobierz regulamin w formacie PDF

Regulamin sklepu internetowego „Domilazienka24.pl”

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „domilazienka24.pl” (zwanym też dalej „Sklepem”) na stronie internetowej www. domilazienka24.pl (zwanej dalej również „Serwisem”).

 2. Sklep internetowy domilazienka24jest własnością firmy „MIG Plus Sp. z o.o". z siedzibą w WIELICZNA 58 (kod pocztowy: 07-104). Firma MIG Plus Sp. z o.o. jest wpisana do KRS pod numerem 0000703142, posiada NIP nr. 824-180-61-05 oraz REGON nr. 368894908. Dane kontaktowe Sklepu: adres email – kontakt@domilazienka24.pl, numer telefonu – 79 606 44 69

 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyposażenia łazienek oraz domów, w tym sprzętów, ceramiki, mebli i akcesoriów. Sklep specjalizuje się w sprzedaży kabin prysznicowych, brodzików, wanien, baterii i zestawów prysznicowych oraz innych akcesoriów łazienkowych.

§ 2. Regulamin

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów tą drogą, politykę prywatności stosowaną przy świadczeniu powyższych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Dostawcę z Zamawiającym umów. Zamawiający zamierzający skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, powinien zaakceptować Regulamin. Zamawiający korzystający z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej„ www.domilazienka24.pl ” w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3. Definicje

            Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę;

 2. Dostawca – firma „MIG Plus Sp. z o.o.”  z siedzibą w WIELICZNA 58 (kod pocztowy: 07-104), wpisana do KRS  0000703142, posiadająca NIP nr 824-18-61-05 oraz REGON nr 368894908; Dane kontaktowe Dostawcy: adres email – kontakt@domilazienka24.pl ,

  numer telefonu – 79 606 44 69.

 3. Serwissystem teleinformatyczny na stronie internetowej www.domilazienka24.pl, przy pomocy którego Dostawca świadczy usługi Zamawiającemu, w tym umożliwiający dokonywanie zakupów w Sklepie;

 4. Sklep - sklep internetowy „Domilazienka24” obsługiwany przy pomocy Serwisu;

 5. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę;

 6. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Towarów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Przedsiębiorca – Zamawiający nie będący Konsumentem;

 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z Regulaminem, tj. konto Zamawiającego oraz formularz zamówienia;

 9. Towary – wszelkie towary oferowane w Sklepie przez Dostawcę, które mogą być zamówione przez Zamawiającego;

 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie Usług zawierana przez Zamawiającego z Dostawcą z wykorzystaniem Serwisu;

 11. Umowa zakupu Towarów - umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Zamawiającego z Dostawcą za pośrednictwem Sklepu;

 12. Cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Zamawiającego, które są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji Zamawiającego.

Rozdział II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4. Serwis

 1. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Serwis posługuje się językiem polskim.

 3. Urządzenia używane przez Zamawiającego muszą spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu, tj. posiadać dostęp do internetu oraz poczty elektronicznej, mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową we wskazanej lub wyższej wersji (Mozilla Firefox 11.0, Internet Explorer 7.0, Opera 7.0, Google Chrome 12.0.0) oraz posiadać włączoną możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 4. Usługi świadczone są nieodpłatnie, a Zamawiający ponosi jedynie koszty połączenia z Serwisem zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

 5. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.

 6. Ze względów bezpieczeństwa oraz innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 7. Korzystanie z Serwisu wiąże się z możliwością ingerencji osób trzecich w dane podawane przez Zamawiającego oraz w transmisję tych danych, co stanowi szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

§ 5. Konto Zamawiającego

 1. Zamawiający może założyć indywidualne konto w Serwisie (konto Zamawiającego).

 2. Konto umożliwia Zamawiającemu składanie zamówień w uproszczony sposób, rejestrację złożonych zamówień oraz śledzenie statusu ich realizacji.

 3. Niezałożenie konta Zamawiającego nie uniemożliwia jednak dokonanie zakupów w Sklepie. W takim przypadku złożenie zamówienia jest możliwe z wykorzystaniem z formularza zamówienia.

 4. Konto w Serwisie jest unikalne i jest identyfikowane adresem e-mail. Dostawca zezwala na utworzenie w Serwisie tylko jednego konta związanego z danym adresem e-mail.

 5. Założenie konta wymaga wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie poprzez podanie wymaganych tam danych (imię i nazwisko Zamawiającego, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail, adres miejsce dostawy, numer Pesel albo NIP w przypadku Zamawiających prowadzących działalność gospodarczą).

 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zamawiający uzyskuje indywidualny login i hasło do swego konta w Serwisie.

 7. Zamawiający zobowiązany jest do nieprzekazywania dostępu do swego konta osobom trzecim. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzone w Serwisie z użyciem danych dostępowych i płatniczych Zamawiającego.

§ 6. Formularz zamówienia

 1. Formularz zamówienia umożliwia Zamawiającemu składanie zamówień i dokonywanie zakupów w Sklepie bez konieczności zakładania konta Zamawiającego.

 2. Skorzystanie z formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i uniemożliwia rejestrację złożonych zamówień oraz śledzenie statusu ich realizacji.

Rozdział III. Sklep internetowy

§ 7. Oferta Sklepu

 1. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są wskazane w Serwisie. Dostawca może w każdym czasie wprowadzić nowe Towary do oferty Sklepu, usunąć określone Towary z oferty Sklepu lub zmienić ich cenę. Takie zmiany obowiązują wyłączenie w zakresie zamówień składanych po ich dokonaniu i nie mają wpływu na realizację już złożonych zamówień.

 2. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, pochodzą od renomowanych producentów i nie zawierają wad. Specyfikacja i opis Towarów są zgodne z informacjami i danymi ich producentów. Wszelkie znajdujące się w Serwisie nazwy producentów i ich znaki towarowe zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawami własności przemysłowej.

 3. Towar jest objęty gwarancją producenta, o ile zostało to wskazane w opisie tego Towaru. Niezależnie od powyższego Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu.

 4. Wskazane ceny Towarów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.

 5. Jeżeli dany Towarów wskazany w ofercie Sklepu jest w danej chwili niedostępny, informacja o powyższym znajduje się w opisie tego Towaru.

 6. Wskazanie określonego Towaru w ofercie Sklepu nie jest ofertą Dostawcy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, ale stanowi zaproszenie do złożenia oferty i jego nabycia przez Zamawiającego zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Oferta Zamawiającego jest składana poprzez złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 8. Składanie zamówień

 1. Zamówienie na Towar może być złożone z konta Zamawiającego albo poprzez skorzystanie z formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.

 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez:

 1. wskazanie rodzaju zamawianego Towaru i jego ilości, jak też jego modelu i innych danych, jeżeli jest to wymagane zgodnie z opisem Towaru (koszyk zakupów),

 2. potwierdzenie danych Zamawiającego, jeżeli zamówienie jest składane z wykorzystaniem konta Zamawiającego albo podanie danych Zamawiającego (imię i nazwisko Zamawiającego, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail, adres miejsce dostawy, numer Pesel albo NIP w przypadku Zamawiających prowadzących działalność gospodarczą), jeżeli zamówienie jest składne z wykorzystaniem formularza zamówienia,

 3. wskazanie miejsca dostarczenia Towarów,

 4. wybór sposobu płatności spośród udostępnianych przez Dostawcę,

 5. akceptację Regulaminu,

 6. ostateczne potwierdzenie zamówienia, w tym ceny zamawianych Towarów i dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności kosztów dostawy Towarów (łącznej ceny zamówienia).

 1. Po złożeniu zamówienia w powyższy sposób Zamawiający będący konsumentem może dokonać jego zmiany do chwili potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę. Jeżeli zmiana polega na ograniczeniu rodzaju lub liczby zamawianych Towarów, przyjmuje się, że oferta Zamawiającego w tym zakresie przestaje wiązać.

§ 9. Potwierdzanie zamówień

 1. Dostawca niezwłocznie potwierdzi złożone zamówienie, co stanowi oświadczenie woli Dostawcy o przyjęciu oferty Zamawiającego.

 2. Dostawca, przed potwierdzeniem otrzymanego zamówienia, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności złożonego zamówienia.

 3. W przypadku niemożności skontaktowania się z Zamawiającym z przyczyn leżących po jego stronie (np. podania nieprawidłowych danych kontaktowych), Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia i jego realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

§ 10. Dokonanie płatności

 1. Dostawca udostępnia następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. przelew bankowy na rachunek Dostawcy w Santander Bank Polska S.A.  77109018410000000136274371

 1. Zamawiający składając zamówienie wybiera sposób płatności i jest zobowiązany do dokonania tej płatności zgodnie ze złożonym przez siebie zamówieniem.

 2. Informacje o dodatkowych kosztach i opłatach związanych z danym sposobem płatności są podane przy opisie tego sposobu płatności.

 3. Złożone zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Dostawcę należności za złożone zamówienie

 4. Szybki przelew prze portal Przelewy24
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 11. Realizacja zamówień

 1. Towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego dostarcza zawodowy przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy. Zamawiający pokrywa koszt dostawy wskazany przy składaniu zamówienia.

 2. Przesyłane Towary są zapakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Towaru podczas jego transportu oraz za ich ubezpieczenie od tych ryzyk w czasie transportu.

 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie, chyba że z opisu danego Towaru wynika inny termin jego dostawy, o czym Zamawiający jest informowany przy składaniu zamówienia.

 5. Jeżeli zamówiony Towar nie może być dostarczony w umówionym terminie, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub osób trzecich, Dostawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, przyczynie opóźnienia oraz przewidywanym terminie dostawy w sposób wskazany przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia (kontakt mailowy lub telefoniczny).

§ 12. Rachunki i faktury

 1. Dostawca na zamówiony Towar wystawia Paragon lub Fakturę VAT  

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia rachunku bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

 3. Rachunek jest przekazywany drogą elektroniczną i w postaci elektronicznej i stanowi dowód zawarcia Umowy zakupu Towarów.

                                          Rozdział IV. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa zakupu Towarów

§ 13. Zawarcie umowy

 1. Stronami Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są Zamawiający i Dostawca. Do umowy tej mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 2. Stronami Umowy zakupu Towarów oferowanych przez Dostawcę są Zamawiający i Dostawca. Do umowy tej mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta z chwilą założenia przez Zamawiającego konta albo z chwilą skorzystania przez Zamawiającego z formularza zamówienia.

 4. Umowa zakupu Towarów jest zawarta z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę złożonego zamówienia, stanowiącego oświadczenie woli Dostawcy o przyjęciu oferty Zamawiającego.

§ 14. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zamawiający może usunąć swoje konto w każdym czasie, bez podawania przyczyny, co stanowić będzie rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie. Usunięcie konta skutkować będzie usunięciem danych zgromadzonych na tym koncie.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana poprzez skorzystanie przez Zamawiającego z formularza zamówienia ulega rozwiązaniu po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie albo z chwilą rezygnacji z dokonania zakupów w Sklepie.

 3. Dostawca może usunąć utworzone konto Zamawiającego, jeżeli poweźmie uzasadnione i wiarygodne informacje, że jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy. Usunięcie konta Zamawiającego skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dostawca powiadomi o usunięciu konta Zamawiającego w terminie 24 godzin od podjęcia o tym decyzji, przysyłając wiadomość e-mail na adres Zamawiającego.

§ 15. Odstąpienie od Umowy zakupu Towarów

 1. Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zakupu Towarów w terminie 14 dni od otrzymania Towaru bez podania przyczyny na zasadach określonych w dalszej części niniejszego paragrafu.

 2. Zamawiający będący Przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy zakupu Towarów w przypadkach i na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego. Do odstąpienia od Umowy zakupu Towarów przez Przedsiębiorcę nie mają zastosowania dalsze postanowienia niniejszego paragrafu.

 3. Odstąpienie od Umowy zakupu Towarów jest realizowane poprzez pisemne oświadczenie składane Dostawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. Zamawiający powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy zakupu Towarów, chyba że Dostawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien być zabezpieczony przed jego zniszczeniem lub uszkodzeniem w transporcie.

 6. Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego Towaru ponosi Zamawiający – koszty przesyłki pocztowej, jeżeli Towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą albo koszty przesyłki kurierskiej lub innego przewoźnika, jeżeli ze względu na swój charakter Towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 7. Jeżeli jednak Towar dostarczono Zamawiającemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy zakupu Towarów, Dostawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 8. Po odstąpieniu od Umowy zakupu Towarów Dostawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym należność za Towar , nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy.

 9. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rozdział V. Gwarancja, rękojmia oraz postępowanie reklamacyjne

§ 16. Gwarancja

 1. Jeżeli Towar jest objęty gwarancją producenta, jest to wskazane w jego opisie.

 2. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej wydawanej wraz z Towarem.

 3. Zamawiający jest zobowiązany do zgłaszania roszczeń z gwarancji do producenta Towaru Roszczenia lub jednostek serwisowych wskazanych w karcie gwarancyjnej.

 4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

§ 17. Rękojmia

 1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (rękojmia).

 2. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi wobec Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą jest wyłączona; w takim przypadku nie mają zastosowania dalsze postanowienia niniejszego paragrafu.

 3. W ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiający jest zobowiązany do złożenia reklamacji na piśmie, przesyłając ją na adres Sklepu lub też w formie elektronicznej przesyłając ją na adres reklamacje reklamacje@domilazienka24.pl. Reklamacja powinna zawierać opis wad Towaru oraz żądanie reklamacji, jak też dane umożliwiające kontakt z Zamawiającym (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania).

 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Dostawcę, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia.

 5. Dostawca informuje Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, chyba że z Zamawiającym ustalono inaczej.

§ 18. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Zamawiający ma prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Dostawcę usług drogą elektroniczną.

 2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@domilazienka.24.pl lub telefonicznie pod numerem 79 606 44 69.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Zamawiającym (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Dostawcę, najpóźniej w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia.

 5. Dostawca informuje Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, chyba że z Zamawiającym ustalono inaczej.

Rozdział VI. Polityka prywatności

§ 19. Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego

 1. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości składania zamówień.

 2. Dostawca przetwarza dane osobowe Zamawiającego na podstawie zgody wyrażonej przez Zamawiającego podczas założenia konta w Serwisie lub składania zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia, jak również na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, kiedy taka zgoda nie jest wymagana, w szczególności, jeżeli to niezbędne do podjęcia działań związanych z realizacją zamówienia złożonego w ramach Serwisu na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Dostawcę albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Dostawca jest administratorem danych osobowych Zamawiających przetwarzanych w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

 4. Dostawca będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Zamawiającego wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione oraz w innych celach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawca zobowiązuje się do zachowania powyższych danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Zamawiającego lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane, poprawiania ich, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Zamawiającemu przysługuje też prawo do kontroli przetwarzania danych dotyczących jego osoby zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 6. Zamawiający, który wyraził na to zgodę, może otrzymywać od Dostawcy informacje, wiadomości lub maile dotyczące świadczonych przez niego usług.

 7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”

§ 20. Zabezpieczenie danych osobowych Zamawiającego

 1. Dostawca dba o ochronę danych osobowych Zamawiających zarejestrowanych w Serwisie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez stosowanie właściwych procedur organizacyjnych oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi technicznych i informatycznych, w tym użycie połączeń szyfrowanych do zbierania danych osobowych, ich przechowywania oraz innego przetwarzania.

 2. Bazy danych Dostawcy, aplikacje, system informatyczny oraz dane Zamawiających zbierane i przetwarzane w Systemie są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w sposób profesjonalny, spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa pod względem technicznym i kryptograficznym.

 3. Nawiązana sesja po zalogowaniu w Serwisie jest chroniona za pomocą szyfrowanego protokołu. Wszystkie dane są wówczas przesyłane przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych.

 4. Przesyłane informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji przelewem.

 5. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Dostawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający:

 1. Serwis może wykorzystywać cookies w celu przyspieszenia współpracy urządzeń używanych przez Zamawiającego z serwerami Dostawcy, wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia jednak korzystania z Serwisu;

 2. dane o adresie IP zapisywane w logach systemowych Serwisu nie pozwalają na identyfikację danego Zamawiającego; informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 21. Treści bezprawne

           Zabronione jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd,                              zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 22. Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim i własności przemysłowej oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem praw własności intelektualnej.

 2. Zamawiający może korzystać z materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

§ 23. Obowiązujące przepisy prawa i sąd właściwy

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą jest sąd powszechny, którego właściwość miejscowa i rzeczowa wynika z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Zamawiającym będącym Przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Dostawcę.

 3. Zamawiający będący Konsumentem może również skorzystać z możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz innych organów, instytucji i organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów – zgodnie z przepisami dotyczącymi rozstrzygania takich sporów.

§ 24. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07-05-2016 r. i ma zastosowanie do Usług świadczonych od tej daty.

 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 3. W razie zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie, z zachowaniem zasad określonych w tymże Regulaminie.

 4. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem jego zmiany. W przypadku usługi konto Zamawiającego zmieniony Regulamin wiąże Zamawiającego, jeżeli został on powiadomiony o zmianach i został mu dostarczony nowy Regulamin, a Zamawiający nie rozwiązał Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji.Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat:

MIG PLUS Sp. z o.o.”

Wieliczna58

07-104 Stoczek

kontakt@domilazienka24.pl

tel.: 79 606 44 69

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ______________________________________________________________.

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________________________________________________________.

Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________________________________.

Podpis konsumenta(-ów): ________________________________________________________________________.

Data: _______________________.* - niepotrzebne skreślić